Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení

1.1 Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.brum-licht.cz je společnost Brumlicht s.r.o.(dále jen provozovatel), se sídlem: U višňovky 125/8, Sedlec, 160 00 Praha, Česká republika, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna uplatňovat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen webové stránky Brumlicht).

1.2 Dle autorského zákona náleží provozovateli veškerá práva vyplývající z licence k vlastnímu obsahu stránek, a to včetně textů a jejich designu a veškerých grafických prvků obsažených na webových stránkách Brumlicht.

1.3 Práva a povinnosti provozovatele a všech osob (dále jen uživatel), které navštíví webové stránky Brumlicht, se řídí těmito pravidly používání webu (dále jen pravidla).

Způsob používání

2.1 Uživatel se zavazuje, že se při používání webových stránek Brumlicht bude řídit zákony platnými na území České republiky. Uživatel se zároveň zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

2.2 Dále se uživatel zavazuje, že nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek Brumlicht nebo je jinak zneužívat;
  • v kontaktním formuláři falšovat svou identitu vyplňováním nepravdivých údajů;
  • pokoušet se vstupovat do Uživatelské sekce webových stránek Brumlicht pod jménem jiného zákazníka či registrovaného uživatele.

2.3 Jakékoliv šíření, kopírování, reprodukce nebo jiné používání textového a obrazového obsahu webových stránek Brumlicht pro komerční i nekomerční účely je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Odpovědnost a právo úpravy obsahu

3.1 Veškeré informace na webových stránkách Brumlicht jsou poskytovány na základě nejlepšího vědomí a svědomí provozovatele, který však neručí za jejich správnost a úplnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s používáním webových stránek Brumlicht. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

3.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím stranám, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek Brumlicht.

Ochrana osobních údajů

4.1 Některé služby poskytované provozovatelem na webových stránkách Brumlicht mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatele získává provozovatel webových stránek Brumlicht v těchto případech:

  • když mu je uživatel přímo poskytne, tj. např. pokud vyplní kontaktní formulář na webových stránkách Brumlicht.

4.2 Provozovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány.

4.3 Provozovatel se zároveň zavazuje nakládat s osobními údaji tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.

4.4 V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má každý uživatel právo být informován, jaké údaje o něm provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na info@brum-licht.cz.

Uživatelská sekce a registrace na semináře

5.1 Shromažďujeme veškeré údaje, které vyplníte do Kontaktního formuláře.

Jedná se o tyto údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • telefonní číslo,
  • souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.2 Údaje uchováváme z důvodu pro fakturační, marketingové a analytické účely.

5.3 Vaše údaje jsou v bezpečí a neposkytujeme je žádné třetí straně. Data jsou ukládána na zabezpečených serverech.

5.4 Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné pro splnění účelů popsaných v tomto článku. Poté vaše osobní údaje odstraníme, pokud zákon nepožaduje nebo neumožňuje jejich uchování v celém či částečném rozsahu.

tomto článku. Poté vaše osobní údaje odstraníme, pokud zákon nepožaduje nebo neumožňuje jejich uchování v celém či částečném rozsahu.

Soubory cookie

7.1 Tzv. cookies jsou soubory nebo informace, které jsou ukládány do počítače (případně chytrého telefonu nebo tabletu) uživatele během návštěvy webových stránek Brumlicht. Soubory cookie jsou používány k identifikaci uživatele, který navštíví webové stránky, a zároveň k vytvoření anonymních statistik, které slouží k analýze a pro marketingové účely. Využíváme přitom služby Google Analytics a Google AdWords.

7.2 Data z procházení webových stránek uživatelem jsou ukládána na našich vlastních zabezpečených serverech v rámci podnikové sítě provozovatele a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb (Google).

7.3 Data z procházení neuchováváme déle, než je nutné pro splnění účelů popsaných v tomto článku. Poté tato data odstraníme, pokud zákon nepožaduje nebo neumožňuje jejich uchování v celém či částečném rozsahu.

7.4 Na webových stránkách Brumlicht jsou použity dva typy cookies – dočasné a trvalé. Dočasné soubory jsou uchovány na zařízení uživatele tak dlouho, dokud není zavřen webový prohlížeč nebo dokud nejsou v tomto prohlížeči zakázány. Trvalé soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu zadanou v parametrech cookies nebo do té doby, než je uživatel ručně smaže.

7.5 Ukládání cookies je možné nastavit, popřípadě zakázat v nastavení webového prohlížeče. Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro bezproblémové fungování webových stránek Brumlicht.

E-mailové kampaně zasílané zákazníkům a registrovaným uživatelům

8.1 E-mailové kampaně (typicky pozvánky na školení, novinky apod.) pro zákazníky a registrované uživatele mohou používat technologii, která provozovateli umožňuje získat informace o tom, zda daný zákazník nebo uživatel obdržel a otevřel e-mail a zároveň, které odkazy v e-mailu použil.

Závěrečná ustanovení

9.1 Uživatel vyjadřuje souhlas s tímto dokumentem tím, že vstoupí na webové stránky Brumlicht a jakýmkoliv způsobem užije informace zde umístěné.

9.2 Tento dokument je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

9.3 Tento dokument nabývá účinnosti dne 3. srpna 2023.